โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM

โครงการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2019 โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยี" งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และ ได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่างเหมาะสม

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM

ระยะเวลา รายละเอียด
2 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment)
20 กันยายน 2562 ปิดรับสมัครผลงาน
23 กันยายน 2562 1. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีม ในงานWorkshop ณ CAT แจ้งวัฒนะ สํานักงานใหญ่
2. ผู้สมัครทุกทีมส่งตัวแทนอย่างน้อย2คน หรือผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมรับ ฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคําแนะนําจากผู้กํากับ ภาพยนตร์และวิทยากร พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนในการผลิต ภาพยนตร์สั้น
16 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ดําเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับคําแนะนํา ด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
2 ธันวาคม 2562 งานประกาศผลรางวัล